Käyttöehdot

Voimassa 09.05.2024 alkaen toistaiseksi.

Ehtojen soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan Vuokranet Oy:n tarjoaman palveluun sekä vuokranantajan ja vuokralaisen väliseen kommunikaatioon liittyvien palvelujen (jäljempänä ”Palvelu”) myyntiin ja käyttöön ja Myyjältä Palvelun hankkivan yrityksen tai luonnollisen henkilön (jäljempänä “Asiakas”) ja Myyjän väliseen asiakassuhteeseen. Mikäli Asiakas on luonnollinen henkilö, tulee asiakkaan olla täyttänyt kahdeksantoista (18) vuotta.

Sopimus

Nämä ehdot yhdessä tilauksen kanssa muodostavat Asiakkaan ja Myyjän välisen koko sopimuksen koskien Palveluiden käyttöä ja korvaavat kaiken aiemman tai samanaikaisen sähköisen, kirjallisen tai suullisen viestinnän Asiakkaan ja Myyjän välillä liittyen Palveluiden käyttöön. Sitova sopimus Myyjän ja Asiakkaan välillä syntyy, kun Asiakas on kuitannut tarjouksen hyväksytyksi ja hyväksynyt nämä yleiset käyttöehdot. Asiakas hyväksyy nämä toimitus- ja käyttöehdot sekä Palvelun tietosuojaselosteen. Näitä ehtoja sovelletaan osapuolten väliseen sopimukseen koko sopimuksen voimassaoloajan. Vuokranetin käyttäjän ei tarvitse olla välttämättä rekisteröitynyt Palvelun käyttäjä, mutta käyttäessään Palvelua käyttäjä hyväksyy, että käyttöön sovelletaan näitä yleisiä ehtoja.

Palvelun kuvaus

Palvelu on on verkkopohjainen palvelu vuokrakohdeiden tai vuokrasopimusten dokumenttien ja laskutuksen hallintaan.

Palvelun käyttö

Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan lainsäädännön ja hyvän tavan mukaisesti. Tekemällä sopimuksen Myyjän kanssa Asiakas saa käyttöoikeuden Palveluun ja sen sisältämään aineistoon. Käyttöoikeus alkaa, kun Asiakas on hyväksynyt tarjouksen ja vastaanottanut Palvelun tunnukset. Muutokset ehtoihin ja Palveluun Myyjä varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia näihin ehtoihin ja Palveluun. Myyjä tiedottaa olennaisista ehtojen muutoksista Palvelun välityksellä. Muutos voimaan silloin, kun muutos on tehty. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen tai Palvelun muuttamisen jälkeen Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutokset ja sitoutuneen noudattamaan muutoksia.

Käyttöoikeus

Palvelun käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi ellei toisin ole määritelty. Palvelua ei ole räätälöity Asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia muutoksia toimintoihin ellei näin ole erikseen sovittu. Kaikenlainen Myyjän Palvelujen ja niihin sisältyvien aineistojen myynti, jälleenmyynti ja jakelu liiketoimintatarkoituksessa on kiellettyä ilman Myyjän nimenomaista suostumusta.

Rekisteröityminen ja käyttäjätunnukset

Asiakas vastaa siitä, että sen antamat tiedot ovat oikeita ja totuudenmukaisia. Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia. Käyttäjä vastaa siitä, että tunnuksia säilytetään turvallisesti ja niiden luovuttaminen muiden käyttöön on kielletty. Mikäli Asiakas, tai Käyttäjä epäilee tai tietää että käyttäjätunnusten luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee tämän ilmoittaa tästä Myyjälle. Myyjällä on oikeus poistaa käyttäjätunnukset taikka estää käyttäjätunnusten käyttäminen mikäli Myyjä perustellusti epäilee, että käyttäjätunnusten luottamuksellisuus on vaarantunut. Käyttäjätunnukset voidaan myös poistaa, jos Asiakas rikkoo tämän sopimuksen ehtoja.

Henkilötiedot ja tietosuojalauseke

Tekemällä sopimuksen Myyjän kanssa sekä käyttämällä Palvelua ja Myyjän verkkosivustoa Asiakas ja Käyttäjä hyväksyvät myös Myyjän tietosuojakäytännön. Myyjän kulloinkin voimassaoleva tietosuojaseloste on nähtävillä osoitteessa: https://www.vuokranet.fi/tietosuojaseloste Asiakas vastaa rekisterinpitäjälle sovellettavan lain perusteella kuuluvista velvoitteista suhteessa niihin henkilötietoihin, joiden rekisterinpitäjänä asiakas toimii. Asiakas vastaa henkilörekisterinsä lainmukaisuudesta ja ajantasaisuudesta, sekä rekisteriään koskevien tietosuoja- ja muiden selosteiden laatimisesta ja ylläpidosta ja muista rekisterinpitäjän velvoitteista Palveluun tallennettujen henkilötietojen osalta. Asiakas vastaa myös siitä, että hänellä on oikeus tallentaa henkilötietoja Palveluun. Asiakas sitoutuu siihen, että mikäli se ei ole huolehtinut asianmukaisesti sovellettavan lainsäädännön mukaisista rekisterinpitäjälle kuuluvista velvoitteista, vastaa asiakas täysimääräisesti sen omista laiminlyönneistä lainsäädännön noudattamisessa, vaikka vaatimukset kohdistettaisiin Myyjään henkilötietojen käsittelijän roolissa. Asiakas on velvollinen hyvittämään Myyjälle sen vahingon, vastuun tai seuraamuksen, joka Myyjälle on aiheutunut asiakkaan tietosuojalainsäädännön velvoitteiden laiminlyönneistä tai rikkomisista.

Käyttäjän aineisto

Mikäli Asiakas tuottaa Palveluun sisältöä, omistaa asiakas sen immateriaalioikeudet. Myyjällä on kuitenkin oikeus käyttää Asiakkaan tuottamaa sisältöä Palvelun tuottamiseksi. Lisäksi Myyjällä on oikeus käyttää ja julkaista Asiakkaan tuottamia tietoja kootusti, edellyttäen että tästä ei voi tunnistaa Asiakasta tai mitään hänen asiakkaisiin liittyviä tietoa. Myyjä ei luovuta Asiakkaan tuottamaa sisältöä kolmansille osapuolille, ellei se ole tarpeen Palvelujen tuottamiseksi. Esimerkkinä, jossa asiakastietoa luovutetaan ja kuljetetaan, on erilaiset rajapinnat kolmansien osapuolien palveluiden välillä (esim. laskutus- ja perintäpalvelut, sähköiset allekirjoitukset ja open banking-ratkaisut). Asiakas vastaa siitä, että hänellä on oikeus tuottaa sisältöä Palveluun ja myös sitoutuu puolustamaan Myyjää kolmansien osapuolten vaateita vastaan, joissa vaateet liittyvät suoraan Asiakkaan tuottamaan sisältöön Palvelussa ja/tai jos kolmannen osapuolen vaatimukset ovat päteviä ja laillisesti perusteltuja. Myyjällä on oikeus perustellusta syystä poistaa, muokata tai karsia Asiakkaan Palveluun tuottamaa sisältöä.

Immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisältämät aineistot ovat tekijänoikeuslain nojalla suojattuja teoksia, joiden tekijänoikeus kuuluu Myyjälle. Palveluihin voi liittyä myös muita immateriaalioikeuksia, jotka nekin kuuluvat Myyjälle. Käyttäjä saa vain näiden ehtojen mukaisen rajatun käyttö-, muokkaus- ja kopiointioikeuden Myyjän tekijänoikeuksilla suojattuihin aineistoihin.

Palvelun tiedot ja niiden oikeellisuus

Myyjä ei anna takuuta siitä, että Palvelu toimisi virheettömästi tai että sen sisältämä tai tuottama tieto olisi virheetöntä, paikkansapitävää, täydellistä taikka ajantasaista. Asiakas ja Käyttäjä vastaavat itse siitä, että Palvelu soveltuu heidän käyttötarkoitukseensa ja heidän Palvelun avulla luoma materiaalin sisältö on tiedoiltaan oikeanlaista.

Palvelun käytettävyys, häiriöt ja laitteistovaatimukset

Myyjä ei voi taata, että Palvelu toimii virheettömästi kaikilla mahdollisilla selaimilla ja päätelaitteilla. Myyjä ei voi myöskään taata, että Palvelu olisi aina keskeytyksettä saatavilla. Myyjä ei vastaa Palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi päivitysten, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä myöskään tietoliikenneyhteyksien mahdollisista toimintakatkoista. Myyjä ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua Palvelun toiminnasta tai toimimattomuudesta Myyjä ei takaa, että Palvelua voidaan käyttää Käyttäjän päätelaitteella, verkkoselaimella, ohjelmistoilla taikka tietoliikenneyhteyksillä. Myyjä pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu täyttää tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei kuitenkaan vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien, kuten haittaohjelmien Asiakkaalle aiheuttamista vahingoista. Myyjällä on oikeus tilapäisesti sulkea Palvelu tai osa siitä. Palvelun sulkeminen voi johtua tarvittavasta päivitys- tai korjaustoimenpiteestä tai muusta vastaavasta syystä. Myyjä tiedottaa ennakoitavissa olevasta Palvelun käyttökatkoksesta ennakkoon. Myyjä ei ole korvausvelvollinen suunnitellusta tai äkillisestä käyttökatkoksesta tai Palvelun sulkemisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista Asiakasta kohtaan.

Palvelun hinnat ja toimitusehdot

Kaikki hinnat sovitaan asiakas ja tarjouskohtaisesti. Palvelun käyttö edellyttää, että Asiakas solmii Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen, hyväksymällä käyttöehdot, sekä rekisteröityy käyttäjäksi. Myyjällä on oikeus muuttaa Palvelun hinnoittelua ilmoittamalla siitä Asiakkaalle viimeistään 1 kuukautta etukäteen. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutoksia hinnoitteluun, on Asiakkaalla oikeus irtisanoa Palvelujen käyttöä koskeva sopimus.

Vastuunrajoitus

Asiakas käyttää Palvelua omalla vastuullaan ja riskillään. Myyjä ei vastaa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan lukien tulon tai liikevaihdon menetys, liiketoiminnan keskeytys, liiketoiminnan tappiot, tiedon tai datan menetys tai turmeltuminen sekä saamatta jääneet voitot, jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai käytön estymisestä taikka Myyjän sopimusrikkomuksesta, ellei lainsäädäntö muuta määrää. Myyjän vahingonkorvausvastuun ylärajana kaikkien sopimusrikkomusten osalta on Asiakkaan Palvelun käytöstä maksama yhteenlaskettu arvonlisäveroton summa sopimusrikkomusta edeltäneen 2 kuukauden aikana. Myyjä ei myöskään vastaa mistään kolmansien osapuolien esittämistä vaatimuksista. Tätä Myyjän vastuunrajausehtoa sovelletaan vain siinä laajuudessa, kuin pakottava lainsäädäntö sen sallii.

Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Sopimus Palveluista on voimassa toistaiseksi, kunnes sopimus irtisanotaan tai se muutoin päättyy tämän kappaleen ehtojen mukaisesti. Myyjällä on oikeus irtisanoa sopimus taikka muutoin rajata Palvelun käyttöoikeuksia tai sisältöä milloin tahansa sopimuksen voimassaoloaikana mikäli Myyjä katsoo sen perustelluksi. Mikäli Myyjä irtisanoo sopimuksen edellä kuvatulla tavalla, ei Myyjä ole millään tavalla korvausvelvollinen Asiakkaalle. Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus toisen osapuolen olennaisesta sopimusrikkomuksesta johtuen ilmoittamalla sopimuksen purkamisesta sopimusta rikkoneelle osapuolelle. Sopimuksen päättyessä päättyy myös Asiakkaan käyttöoikeus Palveluun. Myyjällä on oikeus purkaa Sopimus päättymään välittömästi Asiakkaan rikkoessa olennaisesti Sopimusta tai Asiakkaan jättäessä kolmen (3) kuukauden palvelumaksut maksamatta.

Riitojen ratkaiseminen

Tähän sopimukseen ja Palvelujen käyttöön sovelletaan Suomen lakia. Myyjän ja Asiakkaan väliset Palvelua ja tätä sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Mikäli Palvelun Asiakas katsotaan Kuluttajansuojalaissa tarkoitetuksi kuluttajaksi, on tällä kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Etämyynti ja peruuttamisoikeus (kuluttaja-asiakkaat)

Tilauksen peruuttaminen on mahdollista 14 päivän kuluessa etämyyntitilauksesta. 14 päivän peruuttamisaika lasketaan Palvelua koskevan sopimuksen tekemisestä tai tarjouksen hyväksymisestä.

Ylivoimainen este

Jos näissä ehdoissa mainittujen tai Asiakkaan kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisesta esteestä tai muusta Myyjästä riippumattomasta syystä (force majeure) johtuen ole mahdollista, Myyjä vapautuu velvoitteistaan ilman korvausvastuuta Asiakkaalle velvoitteen täyttämisen estävien olosuhteiden keston ajaksi.

Ehdot, laillisuus

Mikäli joku näiden ehtojen kohta todetaan laittomaksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, katsotaan kyseinen kohta poistetuksi näistä ehdoista ilman, että se vaikuttaa näiden ehtojen muiden kohtien pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

Sopimuksen siirto

Myyjä voi perustellusta syystä siirtää sopimuksen taikka sopimukseen sisältyvät yksittäiset oikeutensa tai velvollisuutensa kolmannelle taholle ilman Asiakkaan suostumusta, kuten esimerkiksi yrityskaupan tai liiketoimintajärjestelyn yhteydessä. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai muita oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan, mukaan lukien Palvelun käyttöoikeus, ilman Myyjän etukäteistä kirjallista suostumusta kenellekään kolmannelle osapuolelle.